Naujienos

Iš „Atminties langų“. Prisiminimai.

1991 m. sausis.

   Prasidėjus Lietuvoje Atgimimui, Algimantas Kavoliukas džiūgavo ir tikėjo, kad tautos pasirinktas kelias yra teisingas. Todėl, desantininkams pirmą sykį užgrobus Spaudos rūmus, A. Kavoliukas protestavo kartu su kitais, reikalaudamas teisingumo. Porą naktų budėjo prie šio pastato ir antrą sykį. Atskubėjo čia ir sausio 11-ąją, anksčiau nei šarvuoti desantininkai. Jį, protestuojantį prieš užgrobėjus, įamžino savo juostoje ir norvegų televizijos žurnalistas. Negalėjo Algimantas Kavoliukas likti namuose ir tada, kai iškilo pavojus televizijos bokštui. Prie bokšto jis atsirado tuoj pat, kai tik išgirdo šarvuočių riaumojimą Kosmonautų prospekte. Nedvejojo nė minutės. Tik pasakė: „Mano vieta ten”. Nesugebėjo sulaikyti ir kaimynai. O prie televizijos bokšto jau buvo jo jaunėlis sūnus Darius, dar anksčiau su draugais išėjęs ten budėti. Prie bokšto jie jau nebesusitiko... Algimantas Kavoliukas girdėjo kulkų švilpimą, bet nė viena iš jų į jį nepataikė. Matė jis ir tankus, važiuojančius tiesiai į žmonių minią. Tai buvo, matyt, paskutinis reginys jo akyse, nes vienas iš tankų savo vikšrais negailestingai pasiglemžė ir Algimantą. Jo tvirtas vyriškas kūnas buvo bejėgis prieš geležinę tanko jėgą.
   Sausio 13-osios naktį, ilgai nesulaukdami grįžtančio Algimanto, kaimynai išėjo jo ieškoti. Bet veltui... Ankstyvą rytą prie „Viršuliškių” parduotuvės prekystalio žmonės vietoj besišypsančio, paslaugaus pardavėjo išvydo juodu kaspinu perjuostą jo portretą ir gėles.
   Žinia apie Algimanto Kavoliuko tragišką žūtį sukrėtė ir daugailiškius. Sausio 15-ąją jie išvyko į Vilnių nusilenkti Daugailių žemės sūnui, paaukojusiam savo gyvybę už visų mūsų laisvę ir nepriklausomybę, kartu parodydami, kad laisvės troškimas stipresnis už mirtį. Aplankydami televizijos bokšto prieigas, uždegdami žvakutes kritusiems, nusilenkdami Algimantui Kavoliukui Sporto rūmuose daugailiškiai išreiškė ir savo pilietinę poziciją.
   Lietuvos laisvės gynėjų drąsą ir pasiaukojimą įvertino Lietuvos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1991 metų sausio 15 dienos nutarimu Nr. I–952 Algimantas Petras Kavoliukas, gimęs 1939 m., apdovanotas I laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu.

Tekstas Ritos Jurkevičienės, Daugailių pagrindinės mokyklos mokytojos
 Algimanto Petro Kavoliuko nuotraukos iš Daugailių pagrindinės mokyklos archyvų.

  1. Algimantas Petras Kavoliukas.
  2. Kavoliukų šeima. Iš kairės: sėdi tėvas Juozas, sūnus Vytautas ir motina Veronika. Antroje eilėje iš kairės: stovi sūnus Algimantas, duktė Onutė, sūnus Mečislovas su žmona Anele ir sūnus Leonas.
  3. Daugailių septynmetė mokykla. III klasės mokiniai su mokytoja Ona Mališauskaite. Antroje eilėje pirmas iš dešinės Algimantas Kavoliukas. 1951 m.